Aktualności zapisowe

GRUPY DLA KURSÓW POWTÓRKOWYCH

Szanowni Studenci,

Dodane: 2015-07-27 11:25:10

Informujemy, że na kursach powtórkowych z języków obcych powstały poniższe grupy:
L00-00m, L00-63eu.

Dyrekcja Studium Języków Obcych

PREZAPISY NA SEMESTR ZIMOWY 2015/2016

Szanowni Studenci,

Dodane: 2015-04-16 8:25:10

w dniach 20.04 (godz.8.00) - 4.05.2015 (godz. 8.00) odbędą się prezapisy na język angielski i niemiecki przeznaczone dla studentów, którzy rozpoczęli studia PRZED rokiem akademickim 2012/2013 (tzw. „stary system kształcenia”). Udział w prezapisach pozwoli przygotować nam oraz Państwu odpowiedni plan zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016. Prezapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zobowiązują do uczestnictwa w kursach językowych.

Poniżej lista kursów przeznaczonych na prezapisy wraz z kodami grup do zapisów:
L00-00a Język angielski - B2E
L00-01a Język niemiecki - B2E
Prezapisy będą dostępne we wskazanym terminie w portalu Edukacja.CL pod nazwą
"SJO_Prezapisy_System_do_2011/2012".

Dyrekcja Studium Języków Obcych

LIKWIDACJA LEKTORATÓW PO KOREKTACH!

Informujemy, że zostały zlikwidowane następujące grupy:

Dodane: 2015-02-25 8:25:10

Język angielski B2.2 – L00-63dr
Język niemiecki B2+ L00-54k
Język niemiecki B2E - L00-01c
Studenci, którzy zostali wypisani z likwidowanych grup mogą zapisać się administracyjnie do 27 lutego do innych grup z wolnymi miejscami w pokoju 111 bud. H4 lub u lektora.

UWAGA zajęcia sportowe!

Ze względu na małą ilość osób następujące grupy zostały anulowane (STUDENCI ZOSTALI AUTOMATYCZNIE WYPISANI Z TYCH GRUP)

Dodane: 2015-02-25 8:22:10

w01-1Z, w01-1Z1, w02-1TS, w03-3C, w02-0B, w03-0B, w04-4P, w01-7J, w03-2F, w04-2P, w05-6B, w03-3A, w03-0C, w05-3C1, w04-7J, w04-7J1, w02-5J, w02-5J1, w06-4S, w06-0S.

www.swfis.pwr.wroc.pl/2208952,151.dhtml

UWAGA Języki obce!

Niepełne grupy po korektach (25 II po godzinie 7.30) mogą być zlikwidowane.

Dodane: 2015-02-24 12:52:10

Przypomina się, że zapisy na kursy spoza programu studiów będą możliwe tylko za zgodą dziekana własnego wydziału - w ramach wolnych miejsc po korekcie zapisów (25 II w godzinach 9:00-15:00) w pokoju 111 w budynku H-4.

Zapisy OGÓLNOUCZELNIANE dla studentów Politechniki Wrocławskiej semestr letni 2014/2015

JĘZYKI OBCE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE

Dodane: 2015-02-13 8:52:10

ZAPISY – DOKTORANCI, STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY TYLKO NA WF

Doktoranci oraz studenci niepełnosprawni (wymagane orzeczenie lekarskie) mogą zapisywać się na zajęcia sportowe poza kolejnością w dniu 20.02.2015 (piątek) w godz. 9.00-14.00. Zapisy odbędą się w Studium WF i Sportu, ul. Chełmońskiego 16: niepełnosprawni w pokoju nr 16, doktoranci w pokoju nr 7. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą poczty elektronicznej (z podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Należy również załączyć zeskanowaną legitymację doktorancką lub studencką, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności. Dla niepełnosprawnych przewidziano specjalną ofertę, w skład której wchodzą m.in. kursy pływania, brydża, kulturystyki-korekcji, zdrowe plecy. Poczta wysłana poza terminem zapisów dla doktorantów oraz niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY – STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY NA JĘZYKI OBCE

Studenci niepełnosprawni mogą zapisywać się na lektoraty przed zapisami ogólnouczelnianymi w dniu 20.02.2015 (piątek) w godz. 10.00-14.00 w bud. H4 s.111. Warunkiem zapisu jest przedłożenie kopii legitymacji studenckiej oraz orzeczenia o niepełnosprawności. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą elektroniczną (ze skanami obu dokumentów, podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Poczta wysłana poza terminem zapisów dla studentów niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY

KOREKTA ZAPISÓW

 • Po zapisach niektóre zajęcia mogą zostać zlikwidowane, w przypadku braku miejsc mogą być uruchomione dodatkowe zajęcia. Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie AKZ (od godz. 14.00 dnia 24.02.2015).
 • Korekta zapisów odbędzie się od godz. 15.00 dnia 24.02.2015 do godz. 7.30 dnia 25.02.2015.

ZAPISY NA KURSY SPOZA PROGRAMU STUDIÓW

Zapisy na kursy spoza programu studiów będą możliwe tylko za zgodą dziekana własnego wydziału - w ramach wolnych miejsc po korekcie zapisów. Wpis będzie możliwy w drodze administracyjnej (poza indywidualnymi zapisami) w sekretariacie jednostki oferującej dany kurs. Wpis na kurs spoza programu studiów podlega takim samym rygorom (wymóg zaliczenia, obowiązek powtarzania), jak wpis na kurs w ramach programu studiów. 25.02.2015 w godz. 9.00-15.00 odbędą się zapisy administracyjne na lektoraty językowe (w ramach wolnych miejsc) spoza planu studiów w bud. H-4 p. 111 na podstawie zgody dziekana.

UWAGI

 • Od roku akademickiego 2014/15 nie przysługują dodatkowe punkty ECTS na kursy spoza programu studiów.
 • Studenci, którzy nie zaliczyli kursu realizowanego poza programem studiów są zobowiązani do ukończenia kursu powtórkowego (pod rygorem niedopuszczenia do obrony pracy dyplomowej). W związku z powyższym zostanie umożliwiony wpis administracyjny na taki kurs w dniu 23.02.2015 w godz. 8.00-18.00 we właściwym Studium.
 • Po terminie korekty zapisów ogólnouczelnianych wypisanie się z zajęć nie będzie możliwe. Wpis na zajęcia kolidujące z innymi nie jest blokowany, ale nie może być powodem do wypisania z takich zajęć po korektach zapisów.
 • Wpis na kurs powtórkowy wygeneruje odpowiednie kwoty w zobowiązaniach finansowych studenta. Do dnia wskazanego w podpisanej umowie na świadczenie usług edukacyjnych należy opłacić i odpowiednio rozliczyć opłaty powstałe z tytułu zapisu na kursy powtórkowe. Wobec studentów, którzy tego nie zrobią, zostaną podjęte odpowiednie kroki przewidziane Regulaminem studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej - łącznie ze skreśleniem z listy studentów.
 • Dla zapisów ogólnouczelnianych zostanie stworzona kolejka zapisowa, gdzie każdy student będzie miał przydzielony swój termin zapisów. Problemy związane z listą kolejkową należy wyjaśniać u Pani Magdaleny Wójcik, tel. 71-320-35-46, mail: magdalena.wojcik@pwr.edu.pl. Problemy i wątpliwości związane z konkretnymi zajęciami oraz kursami należy wyjaśniać w jednostkach oferujących dane zajęcia i kurs. Błędy w danych osobowych należy zgłaszać na własnym wydziale

PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak


Dyżury dydaktyczne w jednostkach oferujących kursy ogólnouczelniane w semestrze letnim 2014/2015:

 • Studium Języków Obcych, Wybrzeże Wyspiańskiego 7/8 (H-4), pok.111, pn.-pt., godz.10-14.
 • Studium WF i Sportu, ul. Chełmońskiego 16 (P-2), pok.7 (zastępcy dyr.) lub sekretariat (dyr.) - w godz. przyjęć.
 • Studium Nauk Humanistycznych, pl. Grunwaldzki 11 (C-7), pok.1016, pn.-pt., godz.10-13.
 • Instytut Organizacji i Zarządzania, ul. Łukasiewicza 5 (B-4), pok. 1A10, tel. 320-42-73 pn.-pt., godz.10-14.

REGULAMIN ZAPISÓW dla studentów Politechniki Wrocławskiej

JĘZYKI OBCE, WYCH. FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE
SEMESTR LETNI 2014/2015

Dodane: 2015-02-13 8:42:10
 • W dniu 13.02.2015 zostaną aktywowane, a tym samym staną się widoczne na portalu Edukacja.Cl zapisy ogólnouczelniane. Prosimy o sprawdzenie swojego konta, własnych danych oraz przydzielonego terminu zapisowego. W przypadku braku informacji w systemie o indywidualnym terminie zapisów, braku prawa do zapisów lub braku możliwości odnalezienia w systemie na stronie „Zapisy” zapisów „PWr_Zap_OU_s_letni_2014/2015”, prosimy wyjaśniać sprawę w swoim dziekanacie.
 • Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane odbywają się na podstawie uprzednio ustalonej listy studentów, która określa dla każdego studenta jego miejsce w kolejce zapisowej. Student ma prawo zapisać się jedynie w podanym terminie (dopuszczalny jest wpis po wyznaczonym terminie, jednak nie wcześniej). Każdy student jest zobowiązany do sprawdzenia czy ma przydzielony termin zapisów oraz czy jego dane (numer albumu, nazwisko, rok studiów) podane są prawidłowo. Wszelkie niezgodności należy zgłaszać w dziekanacie, przed terminem zapisów.
 • Student jest zobowiązany zapisać się na przedmioty ogólnouczelniane w ogłoszonym terminie. Na zajęcia należy zapisywać się w dniach zapisów, a nie korekty! Zajęcia, na które nie zapisze się wymagana liczba studentów, mogą zostać zlikwidowane przed korektą zapisów.
 • Po zapisach student jest zobowiązany sprawdzić, czy wszystkie kursy, na które się zapisał, zostaną uruchomione. Na ewentualne zmiany dokonanych wcześniej wpisów lub sprawdzenie, czy wpis został dokonany prawidłowo, przeznaczone są korekty zapisów („PWr_Korekty_OU_letni_2014/2015”). Wpisy można zmieniać już w trakcie zapisów (nie czekając na korektę zapisów).
 • Wpis w systemie komputerowym jest równoznaczny z wpisem do indeksu i oznacza przyjęcie na siebie zobowiązania do realizacji tego kursu.
 • Ewentualny wpis lub wypis z kursu po terminie korekty zapisów ogólnouczelnianych możliwe są tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dziekana własnego Wydziału oraz Dziekana lub Dyrektora jednostki dydaktycznej (wydziału, studium) prowadzącej kurs.
 • Inny sposób rezygnacji z kursu po terminie korekty jest równoznaczny z jego niezaliczeniem. Każdy kurs, na który student się zapisał, obciąża jego indywidualne konto.
 • W jednym semestrze można zapisać się maksymalnie na 2 zajęcia z języka obcego – pod warunkiem, że są to różne języki, 2 kursy sportowe oraz 2 kursy humanistyczno – menedżerskie.
 • W ciągu jednego dnia można zapisać się tylko na jedne zajęcia sportowe.
 • Do sekcji sportowych obowiązuje kwalifikacja trenera (nie można zapisać się samodzielnie) – na pierwszych zajęciach sekcji – terminy zajęć sekcji sportowych proszę sprawdzać na stronie „swf.pwr.wroc.pl”.
 • Możliwość wpisów na zajęcia ogólnouczelniane (w ramach zajęć programowych) może zależeć od decyzji każdego z dziekanatów. Przed zapisami należy się zapoznać z własnym planem i programem studiów.
 • W trakcie zapisów dnia 23.02.2015 (poniedziałek) w godzinach 8.00-18.15 oraz dnia 24.02.2015 (wtorek) w godzinach 8.00-13.00, jednostki ogólnouczelniane będą pełniły dyżury:
  • SJO – budynek H4 pokój 111,
  • SWFiS – budynek P2, sekretariat (pok. 16),
  • SNH – budynek C7, pok. 1016.
 • W trakcie zapisów dnia 23.02.2015 (poniedziałek) w godzinach 8.00-18.15 oraz dnia 24.02.2015 (wtorek) w godzinach 8.00-13.00, w laboratorium C-7 pok. 1003 będą pełniły dyżur osoby z Działu Nauczania (który nadzoruje zapisy ogólnouczelniane) oraz zespół odpowiedzialny za zapisy od strony technicznej systemu JSOS (tam można zgłaszać awarie dotyczące systemu zapisowego – obowiązują również zgłoszenia przez internet: admin_jsos@pwr.wroc.pl). Telefon w laboratorium C-7/1003 to: 71 320-35-46.

PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak