Aktualności zapisowe

WAKACYJNY KURS POWTÓRKOWY

25 sierpnia - 13 września 2014


Dodane: 2014-06-09 16:39:46

Studium Języków Obcych organizuje 60-godzinne kursy powtórkowe dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Warunkiem uczestnictwa jest ocena niedostateczna (2.0) z dowolnego kursu językowego oraz uiszczenie opłaty naliczonej przez system Edukacja CL. Cena kursu powtórkowego - 210,- zł (opłatę należy uiścić na indywidualny nr konta w systemie Edukacja.CL najdalej do 25 VII).

Zapisy odbywają się poprzez system Edukacja.CL w terminie od 23 VI do 20 VII 2014

Kurs odbędzie się pod warunkiem utworzenia grupy minimum 17. osobowej!
Liczebność w grupach: 17-18 osób!

Ocena z egzaminu będzie wpisana do indeksu elektronicznego i bazy studenckiej.
egz. pisemny I termin - 16 września, egz. pisemny II termin - 20 września

UWAGA! NOWE GRUPY w SJO!

Szanowni studenci!


Dodane: 2014-02-26 08:20:10

W odpowiedzi na liczne zapytania o wolne miejsca, zostały utworzone nowe grupy (z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i japońskiego) dostępne tylko w ramach obowiązkowego lektoratu (nie z 30 dodatkowych ECTS).

Zapisy odbędą się od środy godz. 16.00 do czwartku godz.7.00. Nie będą przydzielane indywidualne terminy godzinowe poszczególnym studentom. Na zapisach będą udostępnione tylko nowo utworzone grupy. Studenci już zapisani do obecnych grup nie mają możliwości przepisywania się do nowo powstających.

KOREKTA LEKTORATÓW, PONIEDZIAŁEK 24.02.2014

Szanowni studenci!


Dodane: 2014-02-24 8:26:10

W dniu dzisiejszym, t.j. 24.02.2014, rozpoczyna się korekta zapisów na lektoraty. W czasie zapisów tworzyliśmy na bieżąco nowe grupy z j. angielskiego i niemieckiego. Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami utworzyliśmy na korektę, w miarę naszych możliwości, dodatkowe grupy z języka angielskiego. We wtorek od godz. 12.00 do 23.59 odbędą się zapisy do grup w ramach wolnych miejsc z puli dodatkowych ECTS. W tym dniu wypis z grupy nie będzie już możliwy!!!

TYLKO na korektach, które będę trwać od godz. 11.00 poniedziałek 24.02.2014 do godz. 9.00 we wtorek 25.03.2014 będzie możliwy wypis z grupy. Po tym terminie nie anuluje się kursów. Jeżeli student dokonał zapisu na dwa kursy tego samego języka musi się z jednego wypisać. Jeżeli student zapisał się na kurs danego języka na niższym poziomie niż zaliczył wcześniej, musi się z niego wypisać.

Ostateczny plan zajęć na AKZ (ewentualna likwidacja lub dodanie grup) będzie ustalony w środę do godziny 11.00.

Nowe grupy w SJO


Dodane: 2014-02-22 8:02:10

Informujemy, że nowe grupy starego systemu 60godzinne, szczególnie B2E z j. angielskiego oraz A1 z innych języków są tworzone sukcesywnie i dodawane w czasie zapisów, a następnie będą dodawane w czasie korekt w poniedziałek.

Odpowiadając na zapytania w sprawie grup VII semestru (10tygodniowe) informujemy, że jak co roku w semestrze zimowym będą utworzone grupy B2E z języka angielskiego oraz niemieckiego.

Oznaczenia grup językowych


Dodane: 2014-02-21 9:42:10

Grupy językowe przeznaczone dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2012/2013 oznaczone są myślnikiem w nazwie kursu (np.Język włoski - A1).

Grupy językowe przeznaczone dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku 2012/2013 oznaczone są ukośnikiem w nazwie kursu (np. Język włoski / A1).

Prosimy zapisywać się na właściwe zajęcia. Przy próbie zapisu do niewłaściwej grupy wyświelony zostanie błąd, że kurs wykracza poza plan studiów.

Zapisy OGÓLNOUCZELNIANE dla studentów Politechniki Wrocławskiej semestr letni 2013/2014

JĘZYKI OBCE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE

Dodane: 2014-02-11 8:52:10

ZAPISY – DOKTORANCI, STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI – ZAPISY TYLKO NA WF

Doktoranci oraz studenci niepełnosprawni (wymagane orzeczenie lekarskie) mogą zapisywać się na zajęcia sportowe poza kolejnością w dniu 20.02.2014 (czwartek) w godz. 9.00-14.00. Zapisy odbędą się w Studium WF i Sportu, ul. Chełmońskiego 16: niepełnosprawni w pokoju nr 16, doktoranci w pokoju nr 7. W WYJĄTKOWYCH przypadkach możliwy będzie wpis drogą poczty elektronicznej (z podanym kodem zajęć odczytanym w AKZ oraz telefonem kontaktowym). Należy również załączyć zeskanowaną legitymację doktorancką lub studencką, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności. Poczta wysłana poza terminem zapisów dla doktorantów oraz niepełnosprawnych nie będzie rozpatrywana.

ZAPISY

KOREKTA ZAPISÓW

 • Po zapisach niektóre zajęcia mogą zostać zlikwidowane, w przypadku braku miejsc mogą być uruchomione dodatkowe zajęcia. Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie AKZ (od 24.02.2014 - poniedziałek).
 • Korekta zapisów odbędzie się od godz. 11.00 dnia 24.02.2014 (poniedziałek) do godz. 9.00 dnia 25.02.2014 (wtorek).

WPISY NA KURSY POZA PROGRAMEM STUDIÓW

 • Każdy student (w ramach 30 ECTS na danym stopniu studiów) może zapisać się na kursy wykraczające poza program studiów (w tym poza limity ustalone w blokach ogólnouczelnianych). Kurs wybrany jako dodatkowy – w ramach limitu 30 ECTS, zalicza się z takimi samymi restrykcjami, jak kursy z programu studiów, jednak oceny z tych kursów nie są brane pod uwagę przy liczeniu średniej ocen.
 • Kursy które zostały wybrane jako ponadprogramowe, nie wliczają się do programu studiów, nawet jak znajdują się w programie studiów dla danego studenta. W celu zrealizowania programu kształcenia, kurs wybrany jako dodatkowy, musi być zaliczony - w przypadku jego niezaliczenia obowiązuje realizacja kursu powtórkowego w następnym semestrze. Brak zaliczenia takiego kursu skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.
 • Wpisy na kursy poza programem studiów będą możliwe tylko dnia 25.02.2014 (wtorek) w godz. 12.00-23.59. W tym dniu nie będą już możliwe korekty kursów obowiązkowych.

UWAGI

 • Po terminie korekty zapisów ogólnouczelnianych wypisanie się z zajęć nie będzie możliwe.
 • Wpis na kurs powtórkowy wygeneruje odpowiednie kwoty w zobowiązaniach finansowych studenta. Do dnia 10.03.2014 (poniedziałek) należy opłacić i odpowiednio rozliczyć opłaty powstałe z tytułu zapisu na kursy powtórkowe. Wobec studentów, którzy tego nie zrobią, zostaną podjęte odpowiednie kroki przewidziane Regulaminem Studiów - łącznie ze skreśleniem z listy studentów.
 • Dla zapisów ogólnouczelnianych zostanie stworzona kolejka zapisowa, gdzie każdy student będzie miał przydzielony swój termin zapisów. Lista kolejkowa na zapisy zostanie ułożona wg średniej ocen z semestru letniego 2012/2013 a dla studentów I roku wg wskaźnika rekrutacyjnego. Studenci starszych lat zostaną umieszczeni na początku kolejki zapisowej – prosimy tych studentów o sprawdzenie, czy wymagane limity w blokach kursów ogólnouczelnianych zostały uzyskane – preferencyjne miejsce w kolejce zapisowej jest szansą na uzupełnienie braków.
 • Problemy związane z listą kolejkową należy wyjaśniać u Pani Magdaleny Wójcik, tel. 71-320-35-46, mail: magdalena.wojcik@pwr.wroc.pl. Problemy i wątpliwości związane z konkretnymi zajęciami oraz kursami należy wyjaśniać w jednostkach oferujących dane zajęcia i kurs. Błędy w danych osobowych należy zgłaszać na własnym wydziale.

PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak


Dyżury dydaktyczne w jednostkach oferujących kursy ogólnouczelniane w semestrze letnim 2013/2014:

 • Studium Języków Obcych, Wybrzeże Wyspiańskiego 7/8 (H-4), pok.111, pn.-pt., godz.10-14.
 • Studium WF i Sportu, ul. Chełmońskiego 16 (P-2), pok.7 (zastępcy dyr.) lub sekretariat (dyr.) - w godz. przyjęć.
 • Studium Nauk Humanistycznych, pl. Grunwaldzki 11 (C-7), pok.1016, pn.-pt., godz.10-13.
 • Instytut Organizacji i Zarządzania, ul. Łukasiewicza 5 (B-4), pok. 1A10, tel. 320-42-73 pn.-pt., godz.10-14.

REGULAMIN ZAPISÓW dla studentów Politechniki Wrocławskiej

JĘZYKI OBCE, WYCH. FIZYCZNE, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDŻERSKIE
SEMESTR LETNI 2013/2014

Dodane: 2014-02-11 8:42:10
 • W dniu 14.02.2014 zostaną aktywowane, a tym samym staną się widoczne na portalu Edukacja.Cl zapisy ogólnouczelniane. Prosimy o sprawdzenie swojego konta, własnych danych oraz przydzielonego terminu zapisowego. W przypadku braku informacji w systemie o indywidualnym terminie zapisów, braku prawa do zapisów lub braku możliwości odnalezienia w systemie na stronie „Zapisy” zapisów „PWr_Zap_OU_s_letni_2013/2014”, prosimy wyjaśniać sprawę w swoim dziekanacie.
 • Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane odbywają się na podstawie uprzednio ustalonej listy studentów, która określa dla każdego studenta jego miejsce w kolejce zapisowej. Student ma prawo zapisać się jedynie w podanym terminie (dopuszczalny jest wpis po wyznaczonym terminie, jednak nie wcześniej). Każdy student jest zobowiązany do sprawdzenia czy ma przydzielony termin zapisów oraz czy jego dane (numer albumu, nazwisko, rok studiów) podane są prawidłowo. Wszelkie niezgodności należy zgłaszać w dziekanacie, przed terminem zapisów.
 • Student jest zobowiązany zapisać się na przedmioty ogólnouczelniane w ogłoszonym terminie. Na zajęcia należy zapisywać się w dniach zapisów, a nie korekty! Zajęcia, na które nie zapisze się wymagana liczba studentów, mogą zostać zlikwidowane przed korektą zapisów.
 • Po zapisach student jest zobowiązany sprawdzić, czy wszystkie kursy, na które się zapisał, zostaną uruchomione. Na ewentualne zmiany dokonanych wcześniej wpisów lub sprawdzenie, czy wpis został dokonany prawidłowo, przeznaczone są korekty zapisów („PWr_Korekty_OU_letni_2013/2014”). Wpisy można zmieniać już w trakcie zapisów (nie czekając na korektę zapisów).
 • Wpis w systemie komputerowym jest równoznaczny z wpisem do indeksu i oznacza przyjęcie na siebie zobowiązania do realizacji tego kursu.
 • Ewentualny wpis lub wypis z kursu po terminie korekty zapisów ogólnouczelnianych możliwe są tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dziekana własnego Wydziału oraz Dziekana lub Dyrektora jednostki dydaktycznej (wydziału, studium lub instytutu) prowadzącej kurs.
 • Inny sposób rezygnacji z kursu po terminie korekty jest równoznaczny z jego niezaliczeniem. Każdy kurs, na który student się zapisał, obciąża jego indywidualne konto.
 • W jednym semestrze można zapisać się maksymalnie na 2 zajęcia z języka obcego – pod warunkiem, że są to różne języki, 2 kursy sportowe oraz 2 kursy humanistyczno – menedżerskie.
 • W ciągu jednego dnia można zapisać się tylko na jedne zajęcia sportowe.
 • Do sekcji sportowych obowiązuje kwalifikacja trenera (nie można zapisać się samodzielnie) – na pierwszych zajęciach sekcji – terminy zajęć sekcji sportowych proszę sprawdzać na stronie „swf.pwr.wroc.pl”.
 • Możliwość wpisów na zajęcia ogólnouczelniane (w ramach zajęć programowych) może zależeć od decyzji każdego z dziekanatów. Przed zapisami należy się zapoznać z własnym planem i programem studiów.
 • Studentom (na każdym stopniu studiów) przysługuje 30 ECTS na kursy spoza programu nauczania. Te punkty można m.in. wykorzystać przy zapisach na kursy ogólnouczelniane. Kurs wybrany jako dodatkowy – w ramach limitu 30 ECTS, zalicza się z takimi samymi restrykcjami, jak kursy z programu studiów – dotyczy to również wymogu powtarzania kursu. Należy pamiętać, że kurs, który zostanie wybrany jako dodatkowy, nie zostanie studentowi zaliczony do programu studiów (nawet jak się w nim znajduje) – ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. Aby kurs wliczał się jako zrealizowany w ramach programu studiów, musi być w taki sposób wybrany przez studenta podczas zapisów. Wpisy na kursy dodatkowe - spoza programu studiów będą możliwe tylko w dniu 25.02.2014 w godz. 12.00-23.59 (osobne zapisy „PWr_Zap_OU_letni_2013/2014_bez_limitu_ECTS”).
 • W trakcie zapisów 21-22.02.2014 (piątek, sobota) w godzinach 8.00-18.15, jednostki ogólnouczelniane będą pełniły dyżury:
  • SJO – budynek H4 pokój 111,
  • SWFiS – budynek P2, sekretariat (pok. 16),
  • SNH – budynek C7, pok. 1016.
 • W trakcie zapisów 21-22.02.2014 (piątek, sobota) w godzinach 8.00-18.15, w laboratorium C-7 pok. 1003 będą pełniły dyżur osoby z Działu Nauczania (który nadzoruje zapisy ogólnouczelniane) oraz zespół odpowiedzialny za zapisy od strony technicznej systemu JSOS (tam można zgłaszać awarie dotyczące systemu zapisowego – obowiązują również zgłoszenia przez internet: admin_jsos@pwr.wroc.pl). Telefon w laboratorium C-7/1003 to: 71 320-35-46.

PROREKTOR DS. NAUCZANIA
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak